Algemene voorwaarden Occurrentes DWC t.h.o.d.n. De Wassende Cowboys

Begripsbepaling

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Frequentie Overeenkomsten

overeenkomsten op basis van meerdere werkzaamheden in overeengekomen termijnen. De frequentie overeenkomsten bepalen het kortingspercentage. Het kortingspercentage staat vast, de termijnbedragen exclusief korting kunnen per termijn verschillen.

Maand

een termijn van 4 weken.

Tweemaandelijks

een termijn van 8 weken.

Opdrachtgever

Degene die overeengekomen dienst(en) afneemt van DWC.

Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Occurrentes DWC en haar opdrachtgevers, Occurrentes DWC handelt thans onder de naam: De Wassende Cowboys (in het vervolg: DWC). DWC is een handelsnaam onder hoofdvestiging Occurrentes DWC, gevestigd te Leeuwarden onder KvK-nummer 67171761.

1.2 Algemene voorwaarden van opdrachtgevers worden door DWC bij voorbaat van de hand gewezen.

Offertes

2.1 Offertes van DWC zijn vrijblijvend.

2.2 Een offerte is tot 30 dagen na dagtekening geldig.

2.3 Bij aanvaarding van een offerte behoudt DWC zich het recht voor om binnen 14 dagen na acceptatie de offerte te herroepen.

2.4 Een offerte wordt gebaseerd op een maximale werkhoogte van 9 meter. Indien bij het uitvoeren van de werkzaamheden blijkt dat de werkhoogte meer dan 9 meter bedraagt, zullen werkzaamheden boven deze hoogte worden gestaakt en opnieuw door DWC worden geoffreerd.

2.5 Aanvaarde prijsopgaven bij eenmalige overeenkomsten gelden niet voor frequentie overeenkomsten (zie paragraaf “frequentie overeenkomsten”).

2.6 Indien een aanvaarding afwijkt van het aanbod is deze niet rechtsgeldig overeengekomen, tenzij DWC deze afwijking uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaardt.

Frequentie Overeenkomsten

3.1 Frequentie Overeenkomsten worden per e-mail gesloten. DWC doet een aanbod, opdrachtgever aanvaardt middels een reply op diezelfde e-mail.

3.2 De frequentie overeenkomst wordt gesloten voor bepaalde duur van een half jaar bij de frequentie van een maand. De frequentie overeenkomst wordt gesloten voor bepaalde duur van een jaar bij tweemaandelijkse frequentie.

3.3 Het is niet mogelijk de frequenties te annuleren.

3.4 De frequentie overeenkomst van bepaalde duur wordt bij het aflopen hiervan automatisch omgezet in een frequentie overeenkomst voor onbepaalde duur.

3.5 De opzegging van de frequentie overeenkomst van onbepaalde duur, geschiedt met een opzegtermijn. Het opzegtermijn is gelijk aan de vooraf afgesproken frequentietermijn. Bij opzegging komt DWC dus nog één maal.

3.6 Opzegging dient schriftelijk te gebeuren, opzegging per e-mail wordt als schriftelijk geaccepteerd.

3.7 DWC verbindt zich de maandelijkse en tweemaandelijkse termijn zo goed mogelijk na te komen. DWC kondigt via een opdrachtbevestiging aan wanneer zij precies langskomt. Het is binnen twee dagen na ontvangst van deze opdrachtbevestiging mogelijk om in overleg met DWC de datum en/of het tijdstip te laten wijzigen. De wijziging kan enkel plaatsvinden indien de door opdrachtgever voorgestelde datum en/of het tijdstip mogelijk is voor DWC.

3.8 Indien de opdrachtgever en DWC conform artikel 3.7 niet tot een wijziging zijn gekomen, kan de opdrachtgever genoemde tijd en datum laten wijzigen indien hij de volgende kosten betaalt. 100% bovenop de huidige kosten die zijn afgesproken, indien deze niet meer dan €100,– bedragen. 75% bovenop de huidige kosten die zijn afgesproken, indien het bedrag meer dan €100,– is.

3.9 Artikel 3.6 en 3.7 zijn eveneens van toepassing op eenmalige overeenkomsten.

3.10 DWC heeft het recht de frequentieovereenkomst te ontbinden indien:

  1. opdrachtgever conform deze algemene voorwaarden in verzuim is of,
  2. opdrachtgever aangeeft, of uit zijn of haar gedraging blijkt dat opdrachtgever niet zal of niet kan nakomen of,
  3. opdrachtgever in surseance van betaling, de wet schuldsanering natuurlijke personen (wsnp) of faillissement verkeert.

Prijzen

4.1 Prijsopgaven voor consumenten zijn inclusief BTW. Prijsopgaven voor zakelijke klanten zijn exclusief BTW.

4.2 DWC behoudt zich het recht voor om ieder kalenderjaar haar prijzen te wijzigen conform de Consumentenprijsindex (CPI).

Betaling

5.1 Betaling is enkel mogelijk per factuur betaling of via iDeal. Na de overeengekomen dienst stuurt DWC de opdrachtgever een factuur en een iDeal-link.

5.2 Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na de factuurdatum.

5.3 Indien de termijn als in artikel 5.2 wordt overschreden is de zakelijke opdrachtgever conform art. 6:83 sub a van het Burgerlijk wetboek zonder ingebrekestelling per direct in verzuim.

Indien de termijn als in artikel 5.2 wordt overschreden krijgt de opdrachtgever die consument is conform art. 6:96 lid 2 sub c van het Burgerlijk wetboek kosteloos de gelegenheid om alsnog binnen 14 dagen de overeengekomen betaling te verrichten. Nadat betaling alsnog is uitgebleven, is ook de opdrachtgever die consument is in verzuim.

5.4 Behoudens hetgeen bepaald in artikel 5.3 behoudt DWC zich het recht voor om een redelijke kostenvergoeding in rekening te brengen voor het versturen van betalingsherinneringen.

5.5 Indien na diverse herinneringen betaling uitblijft, is DWC genoodzaakt de vordering uit handen te geven aan een incassobureau. In dat geval worden naast de extra kosten als in artikel 5.4 buitengerechtelijke incassokosten en wettelijke rente vanaf de factuurdatum in rekening gebracht.

Overmacht

6.1 DWC behoudt zich het recht voor om op een andere datum en tijdstip dan in de aankondigingsmail is aangegeven haar diensten uit te voeren. Dit enkel en alleen indien zich een situatie voordoet waarin DWC in overmacht verkeert. DWC zal deze wijziging op de dag van overmacht aan de opdrachtgever meedelen, tenzij het een wijziging in tijd op dezelfde dag betreft. Dit geldt niet indien het bij DWC ondubbelzinnig bekend is dat opdrachtgever afhankelijk is van het afgesproken tijdstip. In dat geval zal DWC de wijziging van het tijdstip tevens melden.

6.2 Artikel 6.1 is van overeenkomstige toepassing op eenmalige overeenkomsten.

Verantwoordelijkheid opdrachtgever

7.1 De opdrachtgever dient zelf in te staan voor een correcte aanduiding van e-mailadres, telefoongegevens en adresgegevens.

7.2 Het door opdrachtgever verstrekte e-mailadres, telefoongegevens en adresgegevens worden door DWC aan de opdrachtgever medegedeeld ter controle op de juistheid hiervan.

7.3 Indien de opdrachtgever nalaat te voldoen aan de zorgplicht als in artikel 7.1 is DWC niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit deze miscommunicatie.

7.4 De opdrachtgever dient toegang tot het schoonmaakobject te verschaffen in zoverre dat DWC niet wordt belemmerd haar diensten op een juiste wijze uit te voeren.

7.5 Indien de opdrachtgever nalaat te voldoen aan de zorgplicht als in art. 7.4 is DWC niet aansprakelijk voor eventuele schade door het vrijmaken van de toegang tot het object. Dit geldt niet indien de toegang op een buitenproportionele wijze is verschaft. Het is aan de opdrachtgever om de buitenproportionele wijze en de daaruit voortvloeiende schade aan te tonen.

Aansprakelijkheid

8.1 DWC aanvaardt uitsluitend aansprakelijkheid bij opzet of grove schuld.

8.2 Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag dat in het kader van de verzekering van DWC wordt gedekt en ten minste tot maximaal tweemaal het factuurbedrag.

8.3 DWC is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade.

8.4 Art. 7:409 van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing

8.5 Artikel 8.1 tot en met 8.6 is van overeenkomstige toepassing op werknemers en hulppersonen van DWC.

8.6 Iedere vordering uit hoofde van schadevergoeding verjaart na een jaar nadat de opdrachtgever bekend is geworden of bekend moest worden met de schade. De vordering vervalt in ieder geval na drie jaar.

Klachtenprocedure

9.1 Klachten over werkzaamheden van DWC moeten binnen 24 uur na voltooiing van de werkzaamheden per e-mail worden gemeld aan DWC.

9.2 DWC bepaalt of een klacht gegrond of ongegrond is.

Toepasselijk recht en bevoegdheid rechter

10.1 Op de rechtsverhouding tussen DWC en haar opdrachtgevers is het Nederlands recht van toepassing. 10.2 Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van een geschil voortvloeiend uit de rechtsverhouding tussen DWC en haar opdrachtgevers.